Malay to English Phrases for Tourists visiting Malaysia

1. Hello / Hi

 • Malay: Halo / Hai (informal)
 • Pronunciation: Ha-lo / Hai
 • English: Hello / Hi

2. How are you?

 • Malay: Apa khabar?
 • Pronunciation: Ah-pah kha-bar?
 • English: How are you?

3. I’m fine, thank you.

 • Malay: Saya baik, terima kasih.
 • Pronunciation: Sah-yah bah-ek, teh-ree-mah ka-seh.
 • English: I’m fine, thank you.

4. What is your name?

 • Malay: Siapa nama anda?
 • Pronunciation: See-ah-pah nah-mah ahn-dah?
 • English: What is your name?

5. My name is [Your Name].

 • Malay: Nama saya [Your Name].
 • Pronunciation: Nah-mah sah-yah [Your Name].
 • English: My name is [Your Name].

6. Please

 • Malay: Sila
 • Pronunciation: See-lah
 • English: Please

7. Thank you

 • Malay: Terima kasih
 • Pronunciation: Teh-ree-mah ka-seh
 • English: Thank you

8. You’re welcome

 • Malay: Sama-sama
 • Pronunciation: Sah-mah sah-mah
 • English: You’re welcome

9. Yes

 • Malay: Ya
 • Pronunciation: Yah
 • English: Yes

10. No

 • Malay: Tidak
 • Pronunciation: Tee-dah
 • English: No

11. Excuse me

 • Malay: Maaf
 • Pronunciation: Mah-ahf
 • English: Excuse me

12. I’m sorry

 • Malay: Saya minta maaf.
 • Pronunciation: Sah-yah min-tah mah-ahf.
 • English: I’m sorry.

13. Good morning

 • Malay: Selamat pagi
 • Pronunciation: Se-lah-mat pah-gee
 • English: Good morning

14. Good afternoon

 • Malay: Selamat petang
 • Pronunciation: Se-lah-mat peh-tahng
 • English: Good afternoon

15. Good evening

 • Malay: Selamat malam
 • Pronunciation: Se-lah-mat ma-lahm
 • English: Good evening

16. Goodbye

 • Malay: Selamat tinggal
 • Pronunciation: Se-lah-mat ting-gahl
 • English: Goodbye

17. See you later

 • Malay: Jumpa lagi nanti
 • Pronunciation: Joom-pah lah-gee nahn-tee
 • English: See you later

18. How much does this cost?

 • Malay: Berapa harganya?
 • Pronunciation: Beh-rah-pah har-gah-nyah?
 • English: How much does this cost?

19. I don’t understand.

 • Malay: Saya tidak faham.
 • Pronunciation: Sah-yah tee-dah fah-hahm.
 • English: I don’t understand.

20. Can you help me?

 • Malay: Bolehkah anda tolong saya?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah toh-long sah-yah?
 • English: Can you help me?

21. What time is it?

 • Malay: Pukul berapa sekarang?
 • Pronunciation: Poo-kool beh-rah-pah seh-kah-rang?
 • English: What time is it?

22. Where is the nearest restroom?

 • Malay: Di mana tandas terdekat?
 • Pronunciation: Dee mah-nah tahn-dahs tehr-deh-kat?
 • English: Where is the nearest restroom?

23. I need help.

 • Malay: Saya perlukan bantuan.
 • Pronunciation: Sah-yah pehr-loo-kahn bahn-too-ahn.
 • English: I need help.

24. Can you recommend a good restaurant?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan restoran yang bagus?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn rehs-toh-rahn yahng bah-goos?
 • English: Can you recommend a good restaurant?

25. I love Malaysian food.

 • Malay: Saya suka makanan Malaysia.
 • Pronunciation: Sah-yah soo-kah mah-kah-nahn Mah-lay-see-yah.
 • English: I love Malaysian food.

26. How do I get to [place]?

 • Malay: Bagaimana saya boleh ke [tempat]?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah sah-yah boh-leh keh [tem-paht]?
 • English: How do I get to [place]?

27. Can you speak English?

 • Malay: Bolehkah anda berbicara dalam bahasa Inggeris?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah buhr-bee-chah-rah dah-lah bah-hah-sah Ing-geh-rees?
 • English: Can you speak English?

28. I’m lost.

 • Malay: Saya sesat.
 • Pronunciation: Sah-yah seh-saht.
 • English: I’m lost.

29. How was your day?

 • Malay: Bagaimana harimu?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah hah-ree-moo?
 • English: How was your day?

30. Congratulations!

 • Malay: Tahniah!
 • Pronunciation: Tah-nee-ah!
 • English: Congratulations!

31. I’m on vacation.

 • Malay: Saya bercuti.
 • Pronunciation: Sah-yah buhr-chu-tee.
 • English: I’m on vacation.

32. What’s your favorite Malaysian dish?

 • Malay: Apakah hidangan Malaysia kegemaran anda?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah hee-dah-ngahn Mah-lay-see-yah kuh-geh-mah-rahn ahn-dah?
 • English: What’s your favorite Malaysian dish?

33. Can you write that down for me?

 • Malay: Bolehkah anda menulisnya untuk saya?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muh-nuh-lees-nyah oo-took sah-yah?
 • English: Can you write that down for me?

34. Is it far from here?

 • Malay: Jauh dari sini?
 • Pronunciation: Jow dah-ree see-nee?
 • English: Is it far from here?

35. I’m learning Malay.

 • Malay: Saya sedang belajar Bahasa Malaysia.
 • Pronunciation: Sah-yah suh-dahng buh-lah-jahr Bah-hah-sah Mah-lay-see-yah.
 • English: I’m learning Malay.

36. Do you have any recommendations for local attractions?

 • Malay: Adakah anda mempunyai cadangan untuk tarikan tempatan?
 • Pronunciation: Ah-dah-kah ahn-dah muhm-poo-nyai chah-dah-gahn oon-took tah-ree-kahn tem-pah-tahn?
 • English: Do you have any recommendations for local attractions?

37. How much is this?

 • Malay: Berapa harga ini?
 • Pronunciation: Beh-rah-pah har-gah ee-nee?
 • English: How much is this?

38. Can you show me on the map?

 • Malay: Bolehkah anda tunjukkan pada peta?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah toon-jook-kahn pah-dah peh-tah?
 • English: Can you show me on the map?

39. What’s the weather like today?

 • Malay: Bagaimana cuacanya hari ini?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah choo-ah-chahn-yah hah-ree ee-nee?
 • English: What’s the weather like today?

40. I don’t know.

 • Malay: Saya tidak tahu.
 • Pronunciation: Sah-yah tee-dahk tah-hoo.
 • English: I don’t know.

41. Can I have the menu, please?

 • Malay: Bolehkah saya dapatkan menu, sila?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah sah-yah dah-paht-kahn meh-noo, see-lah?
 • English: Can I have the menu, please?

42. Where can I find a pharmacy?

 • Malay: Di mana saya boleh mencari farmasi?
 • Pronunciation: Dee mah-nah sah-yah boh-leh men-chah-ree fahr-mah-see?
 • English: Where can I find a pharmacy?

43. Can you repeat that, please?

 • Malay: Bolehkah anda mengulanginya, sila?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-oo-lah-nghee-nyah, see-lah?
 • English: Can you repeat that, please?

44. I like this place.

 • Malay: Saya suka tempat ini.
 • Pronunciation: Sah-yah soo-kah tem-paht ee-nee.
 • English: I like this place.

45. Can you recommend a good book to read?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan sebuah buku yang bagus untuk dibaca?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn soo-ah-eeh boo-koo yahng bah-goos oo-took dee-bah-chah?
 • English: Can you recommend a good book to read?

46. What’s the Wi-Fi password?

 • Malay: Apakah kata laluan Wi-Fi?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah kah-tah lah-lwahn Wi-Fi?
 • English: What’s the Wi-Fi password?

47. I don’t speak Malay well.

 • Malay: Saya tidak fasih berbahasa Malaysia.
 • Pronunciation: Sah-yah tee-dahk fah-seeh buhr-bah-hah-sah Mah-lay-see-yah.
 • English: I don’t speak Malay well.

48. Is there a bank nearby?

 • Malay: Adakah bank berdekatan?
 • Pronunciation: Ah-dah-kah bank buhr-deh-kah-tahn?
 • English: Is there a bank nearby?

49. Can we take a photo together?

 • Malay: Bolehkah kita ambil gambar bersama?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah kee-tah ahm-beel gahm-bahr buhr-sah-mah?
 • English: Can we take a photo together?

50. How long have you been learning Malay?

 • Malay: Berapa lama anda belajar Bahasa Malaysia?
 • Pronunciation: Beh-rah-pah lah-mah ahn-dah buh-lah-jahr Bah-hah-sah Mah-lay-see-yah?
 • English: How long have you been learning Malay?

51. I like the music here.

 • Malay: Saya suka muzik di sini.
 • Pronunciation: Sah-yah soo-kah moo-zeek dee see-nee.
 • English: I like the music here.

52. Can you recommend a good local market to visit?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan pasar tempatan yang bagus untuk dilawati?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn pah-sahr tem-pah-tahn yang bah-goos oo-took dee-lah-wah-tee?
 • English: Can you recommend a good local market to visit?

53. I’m here on vacation.

 • Malay: Saya di sini untuk bercuti.
 • Pronunciation: Sah-yah dee see-nee oon-took buhr-chu-tee.
 • English: I’m here on vacation.

54. What’s the best way to get around the city?

 • Malay: Apakah cara terbaik untuk bergerak di bandar ini?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah chah-rah tehr-bah-ee oon-took buhr-geh-rahk dee bahn-dahr ee-nee?
 • English: What’s the best way to get around the city?

55. How do you say this in Malay?

 • Malay: Bagaimana cara mengatakannya dalam Bahasa Malaysia?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah chah-rah muhng-ah-tah-kahn-yah dah-lah Bah-hah-sah Mah-lay-see-yah?
 • English: How do you say this in Malay?

56. It’s very hot today.

 • Malay: Hari ini sangat panas.
 • Pronunciation: Hah-ree ee-nee sah-ngat pah-nahs.
 • English: It’s very hot today.

57. Can I have the bill, please?

 • Malay: Bolehkah saya dapatkan bilnya, sila?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah sah-yah dah-paht-kahn beel-nyah, see-lah?
 • English: Can I have the bill, please?

58. I need a taxi to the airport.

 • Malay: Saya perlukan teksi ke lapangan terbang.
 • Pronunciation: Sah-yah pehr-loo-kahn teh-ks-ee keh lah-pah-ngahn tehr-bahng.
 • English: I need a taxi to the airport.

59. What’s your favorite Malaysian tradition?

 • Malay: Apakah tradisi Malaysia kegemaran anda?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah trah-dee-see Mah-lay-see-yah kuh-geh-mah-rahn ahn-dah?
 • English: What’s your favorite Malaysian tradition?

60. Can you help me find my hotel?

 • Malay: Bolehkah anda membantu saya mencari hotel saya?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhm-bahn-too sah-yah muhn-chah-ree hoh-tel sah-yah?
 • English: Can you help me find my hotel?

61. I’m lost. Can you show me the way to [place]?

 • Malay: Saya sesat. Bolehkah anda tunjukkan jalan ke [tempat]?
 • Pronunciation: Sah-yah seh-saht. Boh-leh-kah ahn-dah toon-jook-kahn jah-lahn keh [tem-paht]?
 • English: I’m lost. Can you show me the way to [place]?

62. I’d like to learn more about Malay culture.

 • Malay: Saya ingin belajar lebih tentang budaya Malaysia.
 • Pronunciation: Sah-yah een-geen buh-lah-jahr lay-behh tahng-gahnt boo-dah-yah Mah-lay-see-yah.
 • English: I’d like to learn more about Malay culture.

63. Do you have any vegetarian options on the menu?

 • Malay: Adakah pilihan vegetarian di dalam menu?
 • Pronunciation: Ah-dah-kah pee-lee-hahn veh-jee-tah-ree-an dee dah-lah meh-noo?
 • English: Do you have any vegetarian options on the menu?

64. What’s the nearest bus stop from here?

 • Malay: Apakah hentian bas terdekat dari sini?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah hehn-tee-ahn bahs tehr-deh-kat dah-ree see-nee?
 • English: What’s the nearest bus stop from here?

65. I enjoy learning new languages.

 • Malay: Saya suka belajar bahasa-bahasa baru.
 • Pronunciation: Sah-yah soo-kah buh-lah-jahr bah-hah-sah-bah-hah-sah bah-roo.
 • English: I enjoy learning new languages.

66. I need to buy some souvenirs.

 • Malay: Saya perlu membeli beberapa cenderahati.
 • Pronunciation: Sah-yah pehr-loo muhm-beh-lee buh-ruh-puh chuhn-deh-rah-hah-tee.
 • English: I need to buy some souvenirs.

67. Can you recommend a good local dish to try?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan hidangan tempatan yang sedap untuk dicuba?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn hee-dah-ngahn teh-mah-tahn yahng suh-dahp oo-took dee-choo-bah?
 • English: Can you recommend a good local dish to try?

68. How far is it to [place]?

 • Malay: Berapa jauhnya ke [tempat]?
 • Pronunciation: Beh-rah-pah jah-ooh-nyah keh [tem-paht]?
 • English: How far is it to [place]?

69. I enjoy exploring new places.

 • Malay: Saya suka menjelajah tempat-tempat baru.
 • Pronunciation: Sah-yah soo-kah muhn-jeh-lah-jah tem-paht-tem-paht bah-roo.
 • English: I enjoy exploring new places.

70. Is this spicy?

 • Malay: Adakah ini pedas?
 • Pronunciation: Ah-dah-kah ee-nee peh-dahs?
 • English: Is this spicy?

71. Can you recommend a good place for shopping?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan tempat yang bagus untuk membeli-belah?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn tem-paht yahng bah-goos oo-took muhm-beh-lee-beh-lah?
 • English: Can you recommend a good place for shopping?

72. What’s your favorite Malaysian dessert?

 • Malay: Apakah pencuci mulut Malaysia kegemaran anda?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah pehn-choo-chee moo-loot Mah-lay-see-yah kuh-geh-mah-rahn ahn-dah?
 • English: What’s your favorite Malaysian dessert?

73. How do I get to the train station?

 • Malay: Bagaimana saya boleh ke stesen keretapi?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah sah-yah boh-leh keh steh-suhn keh-ruh-tah-pee?
 • English: How do I get to the train station?

74. Is there a public restroom nearby?

 • Malay: Adakah tandas awam berdekatan?
 • Pronunciation: Ah-dah-kah tahn-dahs ah-wahm buhr-deh-kah-tahn?
 • English: Is there a public restroom nearby?

75. The food here is delicious.

 • Malay: Makanan di sini sedap.
 • Pronunciation: Mah-kah-nahn dee see-nee suh-dahp.
 • English: The food here is delicious.

76. I’m here for work.

 • Malay: Saya di sini untuk kerja.
 • Pronunciation: Sah-yah dee see-nee oon-took kuhr-jah.
 • English: I’m here for work.

77. Can you speak more slowly, please?

 • Malay: Bolehkah anda bercakap lebih perlahan, sila?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah buhr-chah-kahp luh-beh puhr-lah-hahn, see-lah?
 • English: Can you speak more slowly, please?

78. I’m interested in Malaysian history.

 • Malay: Saya berminat dalam sejarah Malaysia.
 • Pronunciation: Sah-yah buhr-mee-naht dah-lah sah-jah-rah Mah-lay-see-yah.
 • English: I’m interested in Malaysian history.

79. Can you help me find a local market?

 • Malay: Bolehkah anda membantu saya mencari pasar tempatan?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhm-bahn-too sah-yah men-chah-ree pah-sahr tem-pah-tahn?
 • English: Can you help me find a local market?

80. I need a SIM card for my phone.

 • Malay: Saya perlukan kad SIM untuk telefon saya.
 • Pronunciation: Sah-yah pehr-loo-kahn kahd SIM oo-took teh-leh-fohn sah-yah.
 • English: I need a SIM card for my phone.

81. Where can I find a good local cafe?

 • Malay: Di mana saya boleh mencari kafe tempatan yang bagus?
 • Pronunciation: Dee mah-nah sah-yah boh-leh men-chah-ree kah-feh tem-pah-tahn yahng bah-goos?
 • English: Where can I find a good local cafe?

82. What’s the best way to travel around the country?

 • Malay: Apakah cara terbaik untuk melancong di seluruh negara?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah chah-rah tehr-bah-ee oon-took muh-lahn-chong dee suh-loo-rooh nuh-gah-rah?
 • English: What’s the best way to travel around the country?

83. I’m a vegetarian.

 • Malay: Saya seorang vegetarian.
 • Pronunciation: Sah-yah suh-o-rang veh-jee-tah-ree-an.
 • English: I’m a vegetarian.

84. Can you recommend a good place to enjoy nature?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan tempat yang bagus untuk menikmati alam semulajadi?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn tem-paht yahng bah-goos oo-took muhn-ee-kmah-tee ah-lahm suh-moo-lah-jah-dee?
 • English: Can you recommend a good place to enjoy nature?

85. This city is beautiful at night.

 • Malay: Bandar ini cantik pada waktu malam.
 • Pronunciation: Bahn-dahr ee-nee chahn-teek pah-dah wah-koo ma-lahm.
 • English: This city is beautiful at night.

86. Can I have a glass of water, please?

 • Malay: Bolehkah saya dapatkan segelas air, sila?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah sah-yah dah-paht-kahn suh-guh-lahs ah-eer, see-lah?
 • English: Can I have a glass of water, please?

87. What’s your favorite Malaysian festival?

 • Malay: Apakah festival Malaysia kegemaran anda?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah fes-ti-val Mah-lay-see-yah kuh-geh-mah-rahn ahn-dah?
 • English: What’s your favorite Malaysian festival?

88. How much is the entrance fee?

 • Malay: Berapa bayaran masuk?
 • Pronunciation: Beh-rah-pah bah-yah-rahn mah-sook?
 • English: How much is the entrance fee?

89. I want to visit historical sites.

 • Malay: Saya ingin melawat tapak-tapak bersejarah.
 • Pronunciation: Sah-yah een-geen meh-lah-waht tah-pahk-tah-pahk buhr-sah-jah-rah.
 • English: I want to visit historical sites.

90. Where is the nearest hospital?

 • Malay: Di mana hospital terdekat?
 • Pronunciation: Dee mah-nah hohs-pee-tahl tehr-deh-kat?
 • English: Where is the nearest hospital?

91. Can you teach me a few more Malay words?

 • Malay: Bolehkah anda mengajar saya beberapa perkataan lagi dalam Bahasa Malaysia?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-ah-jahr sah-yah buh-brah per-ka-ta-an lah-gee dah-lah Bah-hah-sah Mah-lay-see-yah?
 • English: Can you teach me a few more Malay words?

92. I’m looking for a souvenir shop.

 • Malay: Saya mencari kedai cenderahati.
 • Pronunciation: Sah-yah men-chah-ree keh-dah-ee chuhn-deh-rah-hah-tee.
 • English: I’m looking for a souvenir shop.

93. What’s the local specialty here?

 • Malay: Apakah hidangan tempatan yang istimewa di sini?
 • Pronunciation: Ah-pah-kah hee-dah-ngahn tem-pah-tahn yahng is-tee-meh-wah dee see-nee?
 • English: What’s the local specialty here?

94. Can you recommend a good hiking trail?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan laluan pendakian yang bagus?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn lah-loo-ahn pehn-dah-kee-ahn yahng bah-goos?
 • English: Can you recommend a good hiking trail?

95. How do I get to the nearest beach?

 • Malay: Bagaimana saya boleh ke pantai terdekat?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah sah-yah boh-leh keh pahn-tahy tehr-deh-kat?
 • English: How do I get to the nearest beach?

96. Is there a local market open today?

 • Malay: Adakah pasar tempatan buka hari ini?
 • Pronunciation: Ah-dah-kah pah-sahr tem-pah-tahn boo-kah hah-ree ee-nee?
 • English: Is there a local market open today?

97. I’m interested in traditional Malay music.

 • Malay: Saya berminat dalam muzik tradisional Melayu.
 • Pronunciation: Sah-yah buhr-mee-naht dah-lah moo-zeek trah-dee-syoh-nahl Mah-lay-yoo.
 • English: I’m interested in traditional Malay music.

98. Can you recommend a good place for sightseeing?

 • Malay: Bolehkah anda mengesyorkan tempat yang bagus untuk melawat?
 • Pronunciation: Boh-leh-kah ahn-dah muhng-eh-syohr-kahn tem-paht yahng bah-goos oo-took muh-lah-waht?
 • English: Can you recommend a good place for sightseeing?

99. How’s your day been?

 • Malay: Bagaimana harimu seharian?
 • Pronunciation: Bah-gai-mah-nah hah-ree-moo seh-hah-ree-ahn?
 • English: How’s your day been?

100. Have a nice day!

 • Malay: Selamat hari yang gembira!
 • Pronunciation: Se-lah-mat hah-ree yahng guhm-bee-rah!
 • English: Have a nice day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *